wizyt: 28979870
on-line: 57
psi_patrol
albi
vtech
gili
smily
fb
allegro
szukaj

RODO

 

 

 

Dzień dobry
Przesyłam dokument sprzedaży (Paragon, Fakture) jako dowód zakupu. Dokument w 
załączniku.

Pozdrawiam


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz wejściem w życie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., informujemy że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma F.H.U HURT-LAND Przemysław Kosiński z siedzibą w Gorlicach, przy ul. A. Mickiewicza 5, kod pocztowy: 38-300,  NIP 734-314-92-60, REGON 120291645.

2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@zabawkolandia.pl 

3. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a Administrator Danych Osobowych ma obowiązek potwierdzenia ich przetwarzania oraz udzielenia informacji o: celu przetwarzania, kategorii danych przetwarzanych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przetwarzania danych, o przysługujących osobom fizycznym prawach dotyczących przetwarzania i ochrony przetwarzania jego danych osobowych. Na Państwa żądanie dostarczymy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

4. Mają Państwo prawo żądać od Administratora Danych Osobowych niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych, które są nieprawidłowe oraz żądać uzupełnienia danych niekompletnych.

5. Przysługuje Państwu również prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), a na Administratorze Danych Osobowych ciąży wówczas obowiązek ich niezwłocznego usunięcia w sytuacji gdy:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b) cofnęli Państwo zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie danych,

c) wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) usunięcie danych osobowych wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa;

Powyższe nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora Danych Osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia oraz krajowych aktów prawnych.

6. Mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych  w przypadkach gdy zakwestionujecie Państwo prawidłowość przetwarzanych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już tych danych, jednakże są one potrzebne Państwu celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a Administratorowi Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania.

8. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od Administratora Danych Osobowych przeniesienia Państwa danych, na Administratorze Danych Osobowych ciąży wówczas obowiązek udostępnienia tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Nie sprzeciwimy się również przesłaniu przez Państwa tych danych do innych podmiotów jeżeli odbędzie się to zgodnie z  warunkami Rozporządzenia.

9. Wyrażacie Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie państwa danych osobowych w przypadku zawarcia umowy sprzedaży - podstawą przetwarzania danych w przypadku dokonanego zakupu jest art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi realizację dokonanego zamówienia.

10. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych jest dobrowolna zgoda, zebrana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną  oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych nie jest wymagane w celu realizacji zamówienia.

11. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) realizacji zwartych z Administratorem Danych Osobowych umów sprzedaży;

b) realizacji zgłoszonych Administratorowi Danych Osobowych reklamacji;

c) realizacji usług gwarancyjnych;

d) przesyłania informacji handlowych i marketingowych;

e) rachunkowych i podatkowych, wynikających z ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach prawnych;

f) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora Danych Osobowych, w tym w celach windykacyjnych i do prowadzenia postępowań sądowych.

12. Państwa dane przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych w następujących okresach:

a) w przypadku złożonych przez Użytkownika reklamacji w okresie niezbędnym do jej rozpoznania, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dokonania zakupu;

b) w przypadku udzielonej Użytkownikowi gwarancji w okresie na jaki gwarancja została udzielona;

c) w celach rachunkowych przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego dokonania zakupu;

przy czym w każdym z powyższych przypadków Administrator Danych Osobowych przetwarza wyłącznie te dane, które są mu niezbędne do wymienionych celów.

W przypadku stwierdzenia przez Państwa naruszenia ochrony Państwa danych osobowych bądź przetwarzania Państwa danych niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

powrót do poprzedniej strony
TUBANHASBROMEGA BLOKSLEGOSIMBABAN DAIDROMADER3TOYSMNINAvTECH BABYAVENTLITTLE TIKESWADERTM TOYSDUMELSCHLEICHTREFLCASTORLANDEPEEDEEFDISNEYWOODEN TOYSTOMYSILVERLITKRAWALNIKKOWELLYLENATissoToysMATTELGRANNAAKSONLOVICOBIASTRAFISHER-PRICELISCIANI GIOCHIBRIGHT STARTSSIKUCANPOL BABIESALEXANDER4MDICKIE TOYSCLEMENTONIDANTEJIXINSMILY PLAYANEKMAVERORAVENSBURGERBARBIEPANINIADAMIGO
zobacz więcej

Galeria Wirtualna wycieczka Dołącz do nas Facebook aukcje Allegro Youtube
Logowanie
Zarejestruj się »
JEST PUSTY...
Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowościach i promocjach w naszym sklepie.

O nas

    Wader, Trefl, Granna, Aleksander, Castor, Axel, V-Tech, Adamigo, Moch-Toys, Lego, Fisher-Price Mattel, Agatka, Hasbro, Tm Toys, Simba, Smoby, Zapf Creation Auta 2, figurki...
 

czytaj więcej
Copyright © ZABAWKOLANDIA.PL Realizacja: Intellect.pl